תקנון

       תקנון – תנאי שימוש באתר

 1.  כללי
  1.1. האתר SUPERlight (להלן: "האתר"), הינו אתר המשמש למכירת גופי תאורה ו/או אביזרי תאורה שונים באמצעות האתר עצמו ו/או באמצעות מיילים הנשלחים למשתמשים ו/או באמצעות כל פלטפורמה אחרת בה יחליט מפעיל האתר לקדם את המוצרים הנמכרים על ידו.
  "משתמש", משמע – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.
  "מפעיל האתר" או "החברה", משמע – חברת ויטו תאורה בע"מ, שהינה בעלת האתר, ולרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה.
  1.2. השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין מפעיל האתר. על כל משתמש חלה החובה לעיין בתקנון זה בטרם יגלוש באתר, מכיוון שתקנון זה וכל שינוי בו מחייבים את המשתמש. אם משתמש אינו מסכים להוראות תקנון זה, עליו להימנע משימוש באתר ו/או בשירותים של מפעיל האתר.
  1.3. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך; והכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
  1.4. על המשתמש להיות תושב ישראל, מעל גיל 18, שאינו פסול דין ובעל כרטיס אשראי ישראלי.
 2. תנאי הרכישה והמוצרים
  2.1. המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר הם, בין היתר, גופי תאורה ואביזרי תאורה. על המשתמש לקרוא היטב את תנאי תקנון זה טרם רכישה ו/או שימוש במוצרים.
  2.2. על המשתמש לקרוא היטב את הוראות היצרן טרם ההתקנה ו/או השימוש במוצרים. מפעיל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק כלשהו שנגרם עקב שימוש במוצר, לרבות במקרה של שימוש במוצר ו/או התקנתו שלא בהתאם להוראות היצרן. תוכן המופיע באתר (כגון: נתונים, הסברים, תמונות, וידיאו ועוד) לא נחשב כהוראות היצרן אלא כהמלצה בלבד. האחריות על המשתמש בלבד כאשר הוא חורג מהוראות היצרן.
  2.3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים וכן לשנות את תנאי השירות ו/או המחיר של מוצר בכל עת על פי שקול דעתו.
  2.4. בכדי להזמין מוצר על המשתמש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע ביחס לכל מוצר.
  בטופס ההזמנה על המשתמש (להלן יקרא משתמש שמילא טופס הזמנה: "המזמין") למלא את הפרטים האישיים המבוקשים באתר כגון – שם, כתובת, טלפון ומייל ("פרטי המזמין"), פרטי אמצעי תשלום, פרטי המוצר/ים, כמות וסוג משלוח, ולאחר מכן לשלוח את טופס ההזמנה באמצעות האתר כאשר הוא מלא, מדויק, נכון ושלם (להלן: "ההזמנה"). יש להקפיד למלא את מלוא הפרטים הנדרשים באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  2.5. לאחר קבלת אישור חברת האשראי לתשלום בגין ההזמנה, החברה תודיע למזמין בהודעה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו. יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
  2.6. במידה ולא יתקבל אישור מחברת האשראי לתשלום בגין ההזמנה, על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של מפעיל האתר במייל ו/או בוואטסאפ ו/או באמצעות טלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, למפעיל האתר לא תהיה כל אחריות והוא לא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף ביחס להזמנה שלא קיבלה אישור של חברת האשראי.
 3. אספקת המוצרים
  3.1. לאחר התשלום בגין המוצר, אם וככל שהמוצר במלאי, יועבר המוצר למשלוח באמצעות דואר ישראל ו/או בדרך אחרת בהתאם לחלופות הקיימות באתר ויישלח למזמין לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או בהזמנה ויסופק למזמין לא יאוחר מתום 14 ימי עסקים.
  3.2. המשלוחים יהיו כפופים למדיניות של הספק החיצוני המבצע את המשלוחים ומדיניותו. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות לקבלת המוצר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר לא יישא באחריות לאי אספקת המוצרים במועד ו/או בכלל מסיבות שנעוצות בגורם חיצוני (כגון כשלים טכניים שאינם בשליטת מפעיל האתר). ככל שמפעיל האתר יציע אפשרות זו – יהיה ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצר לפי ההוראות שיפורסמו.
  3.3. במידה ויתברר למפעיל האתר לפי נהליו ומדיניותו כי לא ניתן לספק את המוצר למזמין ולא ימצא פתרון הולם אחר לפי שקול דעת מפעיל האתר, רשאי מפעיל האתר לבטל את העסקה בכל מועד עד למועד אספקת המוצר. בוטלה העסקה, המזמין יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום עמו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב. יודגש כי המזמין לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל ביטול העסקה.
  3.4. על המזמין ליידע את החברה באם המוצר לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר או בהזמנה, לפי העניין.
 4. התקנה
  התקנת גופי התאורה ו/או אביזרי התאורה על ידי המזמין תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. לא תינתן אחריות במידה וגוף ו/או אביזר התאורה הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך. על המזמין לשמור תיעוד מתאים שההתקנה בוצעה על ידי חשמלאי מוסמך. האחריות תינתן בבית העסק בלבד.
 5. ביטול עסקה
  5.1. המזמין רשאי לבטל עסקה שביצע באתר עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת על ידי החברה באתר ו/או בתקנון זה.
  5.2. ביטול הזמנה יכול להיעשות מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר. המזמין יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר מפעיל האתר. לביטול עסקה שנעשתה בכרטיס אשראי תתווספנה עלויות עמלות חברת האשראי (ככל שתחולנה).
  5.3. הזיכוי יתבצע רק כאשר המוצר יגיע חזרה למפעיל האתר וימצא שלם, סגור, תקין וראוי להחזרה עם אריזתו המקורית (כולל קרטונים ומילויים ככל שהיו) והתגים המקוריים.
  5.4. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי שבו שילם המזמין, בלבד, ולא בשום כרטיס אחר, בניכוי דמי משלוח וטיפול כחוק. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבחור דרך זיכוי אחרת כאמור. עסקה שחויבה בתשלומים תזוכה באותו האופן.
  5.5. אפשרות זיכוי קיימת רק בתנאי שהמשתמש הוא זה שרכש את המוצר, שילם עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותו, וקיימת ברשותו קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליו במעמד הרכישה וכי המוצר עומד בתנאי דרישות חוק הגנת הצרכן והתקנות.
  5.6. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של המזמין (ויתר החריגים שבדין), אלא אם מפעיל האתר, לפנים משורת הדין, יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.
  5.7. הביטול ייעשה באמצעות שליחת מייל למפעיל האתר ו/או בכל דרך אחרת שמפעיל האתר יאפשר ויפרסם באתר.
  5.8. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב המזמין בדמי ביטול של 5% מעלות מוצר/ים שנרכש/ו או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לפי שיקול דעת מפעיל האתר. בביטול עסקה בגין חריגה בזמני האספקה, פגם בייצור המוצר או אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שסופק בפועל, יזוכה המזמין בזיכוי מלא והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
  5.9. לחברה שמורה הזכות לתבוע את הצרכן בגין ירידת ערך המוצר המוחזר.
  5.10. התנאים לעיל יחולו על המוצרים בהתאם להוראות תקנון זה, ככל שלא סותרים את הוראות הדין.
 6. ביטול עסקה ע"י מפעיל האתר
  6.1. במקרה של טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה ו/או טעות קולמוס בתיאור המוצר או מחירו, החברה רשאית לבטל את העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במקרה כאמור.
  6.2. במצב בו אזל המלאי של המוצר ו/או מכל סיבה אחרת לא ניתן למכור את המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה כאמור.
  6.3. במקרה של מחסור במלאי לפריט אחד או יותר ובהעדר צפי אספקה – החברה תהיה רשאית שלא לחייב את המזמין על ההזמנה עד אשר יתחדש המלאי למוצר – ואם לא יתחדש תוך 14 יום ממועד ההזמנה – החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. באם חויב המזמין בגין עסקה זו – יזוכה המזמין בזיכוי כספי מלא.
  6.4. במידה ופרטי המזמין ו/או ההזמנה לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא, רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה עפ"י שיקול דעתה.
  6.5. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא לפי הוראות תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.
  6.6. הודעה על ביטול הזמנה תימסר למזמין עפ"י הפרטים שמילא בהזמנה.
 7. אחריות מוצרים
  7.1. האחריות על המוצר תהיה בהתאם למצוין בחשבונית שתונפק על ידי החברה בגין המוצר. היה ולא צוינה תקופת האחריות על גבי החשבונית – תהיה תקופת האחריות על המוצר שנתיים ממועד קבלת המוצר על ידי המזמין. לא יוחלף מוצר שנפתח ושאינו באריזתו המקורית. האחריות לא תחול במקרה של שימוש שלא לפי הוראות היצרן ו/או במקרה של שבר ו/או שריטה ו/או מכה.
  7.2. האחריות החלה הינה האחריות אשר מצוינת בטופס האחריות ו/או בהזמנה ו/או בחשבונית ובמקרה של סתירה – הוראה כאמור תגבר על האמור בתקנון זה.
 8. קניין רוחני ושימוש בתכנים אחרים
  8.1. כל הזכויות באתר, לרבות תמונות, וידאו, המוצרים ו/או השירותים עצמם, ובכלל זה הנתונים, צורתם, סידורם, פורמטים, מאגרים, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים באתר, הינם רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או בכל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
  8.2. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה בתכנים המופיעים באתר, לרבות הכנסת שינויים מכל סוג, העתקה, שידור, הפצה, הצגה בפני הרבים, שיכפול, פרסום ו/או מסירה ו/או מכירה לצד ג', וזאת ללא אישורו בכתב של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.
 9. קבלת עדכונים, תכנים פרסומיים ו/או מסרונים סלולאריים
  9.1. המשתמש באתר מאשר בזאת כי הצטרפותו לאתר משמעותה מתן הסכמה לקבלת עדכונים ו/או הצעות שיווקיות ממפעיל האתר בכל אופן ו/או אמצעי שהוא, לרבות, אך לא רק, באמצעות דיוור ישיר, דוא"ל ו/או מסרונים סלולאריים (הודעות SMS), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך, לרבות על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. למשתמש תינתן אפשרות להסיר את עצמו מהרשימות.
  9.2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף "מסך המוצר" עצמו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  9.3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצגו לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.
  9.4. האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של המשתמש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר לשתול Cookies המאפשרים את זיהויו, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה- Cookies.
  9.5. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 9 זה, המשתמש פוטר בזאת את מפעיל האתר מאחריות כלשהי בקשר עם השימוש באתר.
 10. מידע אישי
  עסקאות האשראי המבוצעות באמצעות האתר מאובטחות בטכנולוגית PCI המאושרת על ידי חברות האשראי. המידע בדבר פרטי החיוב של המזמין מוצפן והחברה מתחיבת שלא לעשות כל שימוש בפרטי החיוב של המזמין אלא על מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה.

  11.  התיישנות, סמכות שיפוט ודין
          11.1. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד מפעיל האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה, והצדדים רואים            בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, וזאת, בין היתר, לאור אופי השימוש הייחודי באתר.
          11.2. כל תביעה כנגד מפעיל האתר תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל על פי הדין הישראלי בלבד, ולא בכל בית משפט ו/או מותב זר ו/או אחר           (וזאת על אף כללי ברירת הדין). סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתקנון זה והנובע מהם היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

 12.  שונות
         מפעיל האתר רשאי להמחות ו/או זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן.

צור קשר
Call Now Button דילוג לתוכן